Zajišťuje pojistnou ochranu pro případ smrti a současně zde může být vytvářena kapitálová hodnota, která je vyplacena na konci pojištění. Jednotlivé druhy životního pojištění se od sebe liší nabízenou pojistnou ochranou a způsobem vytvoření případné kapitálové hodnoty.
Životní pojištění lze sjednat v těchto variantách:

 • Kapitálové životní pojištění
 • Rizikové životní pojištění
 • Univerzální životní pojištění
 • Investiční životní pojištění

Pokud je splněna podmínka daňové uznatelnosti, může být pojistné za životní pojištění odečteno od základu daně.
 
Chci se dozvědět bližší informace o tomto produktu.
Pokud máte zájem o tento druh pojištění, vyplňte pro sjednání formulář s podrobnějšími údaji a nebo pouze kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat a sjedná s Vámi pojištění.

 • Doplňkové penzijní spoření - detailní informace

  Doplňkové penzijní spoření

  Spořící produkt, v kterém se vkládané prostředky zhodnocují v účastnických fondech dle zvolené investiční strategie. Účastnické fondy jsou obhospodařovány penzijními společnostmi, dohled vykonává Česká národní banka, Ministerstvo financí a depozitář penzijní společnosti. Prostřednictvím doplňkového penzijního spoření je možné využít daňové výhody.

  Doplňkové penzijní spoření nahradilo od roku 2013 penzijní připojištění, které v současné době již nelze sjednat. Uzavřené smlouvy penzijního připojištění zůstaly v platnosti a prostředky účastníků penzijních fondů byly převedeny do transformovaných fondů penzijních společností, kde se i nadále zhodnocují.

  Bližší informace:

  Společnost RESPECT, a.s. nabízí Doplňkové penzijní spoření těchto penzijních společností:

  AXA penzijní společnost, a.s.

  Allianz penzijní společnost, a.s.

  NN Penzijní společnost, a.s.

  KB Penzijní společnost, a.s.

  Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

  Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.

  ČSOB penzijní společnost, a.s.

  Doplňkové penzijní spoření

  Spořící produkt, v kterém se za vložené prostředky nakupují penzijní jednotky účastnických fondů a dochází k jejich zhodnocování.

  Penzijní jednotka

  Podíl účastníka na majetku ve fondu, aktuální výše penzijní jednotky je uvedena vždy na internetových stránkách penzijní společnosti u daného účastnického fondu.

  Účastnický fond

  Soubor majetku, který náleží všem účastníkům doplňkového penzijního spoření v počtu penzijních jednotek.

  Účastník

  Osoba starší 18ti let bez ohledu na národnost a státní příslušnost.

  Příspěvek účastníka

  Minimální výše příspěvku účastníka je 100 Kč, maximální příspěvek není omezen. Změna výše příspěvku je možná během doby spoření kdykoliv. Za zaměstnance může příspěvek v plné výši hradit zaměstnavatel.

  Příspěvek zaměstnavatele

  Zaměstnavatel může přispívat zaměstnanci na smlouvu doplňkového penzijního spoření a využívat daňové zvýhodnění.

  Státní příspěvek

  Je poskytován pouze na příspěvek účastníka (nikoli na příspěvek zaměstnavatele). Nárok na státní příspěvek má účastník s trvalým pobytem na území ČR nebo na území členského státu, pokud je účasten důchodového nebo veřejného zdravotního pojištění v ČR. V případě předčasného ukončení smlouvy formou odbytného není státní příspěvek vyplacen.

  Příspěvek účastníka

  Státní příspěvek

  0 až 299 Kč

  0 Kč

  300 Kč

  90 Kč

  400 Kč

  110 Kč

  500 Kč

  130 Kč

  600 Kč

  150 Kč

  700 Kč

  170 Kč

  800 Kč

  190 Kč

  900 Kč

  210 Kč

  1000 Kč a více

  230 Kč

  Odklad placení příspěvku

  Je možný na základě žádosti účastníka, doba odkladu se po doplacení příspěvků započítá do spořící doby. Ve smlouvě musí být stanovena maximální možná doba odkladu placení příspěvků účastníka, za dobu odkladu nenáleží státní příspěvek.

  Přerušení placení příspěvku

  Doba přerušení se nezapočítává do spořící doby, za dobu přerušení nenáleží státní příspěvek.

  Daňové výhody

  1) Pro účastníka

  Účastník doplňkového penzijního spoření si může od základu daně odečíst vlastní příspěvky nad 12 000 Kč za rok, a to v maximální výši 12 000 Kč za rok.

  2) Pro zaměstnavatele

  Do výše 30 000 Kč za rok částka nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění (úspora pro zaměstnavatele 34%, pro zaměstnance 11% oproti přímému zvýšení mzdy) a je 100% daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele, pokud je přispívání upraveno ve vnitřní směrnici nebo kolektivní smlouvou.

  Převod prostředků do jiné penzijní společnosti

  V případě trvání smlouvy méně než 5 let je požadován poplatek za převod, max. 800 Kč. Výpovědní lhůta je 1 měsíc, převod prostředků je realizován do 1 měsíce po ukončení smlouvy. Převod není možný v případě, že účastníkovi vznikl nárok na jednorázové vyrovnání.

  Dávky pro účastníka

  Starobní penze na dobu určitou

  Nárok na starobní penzi vzniká, pokud je doba spoření minimálně 5 let a je dosažen věk max. 5 let před dovršením důchodového věku (musí být splněny obě povinnosti). Penzi vyplácí penzijní společnost minimálně 3 roky, výplatu lze za poplatek zrušit.

  Jednorázové vyrovnání

  Nárok na jednorázové vyrovnání vzniká, pokud je doba spoření minimálně 5 let a dovršen důchodový věk (musí být splněny obě povinnosti).

  Doživotní penze

  Nárok na doživotní penzi vzniká, pokud je doba spoření minimálně 5 let a dosažen věk maximálně 5 let před dovršením důchodového věku (musí být splněny obě povinnosti).

  Penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší

  Nárok na výplatu vzniká, pokud je doba spoření minimálně 5 let a dosažen věk maximálně 5 let před dovršením důchodového věku (musí být splněny obě povinnosti). Penzi vyplácí životní pojišťovna.

  Předdůchod

  Podmínkou je doba spoření minimálně 5 let a dosažení věku maximálně 5 let před dovršením důchodového věku (musí být splněny obě povinnosti). Měsíční výplaty musí být alespoň ve výši 30% průměrné mzdy v národním hospodářství, minimální délka čerpání 2 roky, maximální 5 let. Je vyplácena pravidelná měsíční penze bez možnosti přerušení nebo pozastavení výplaty, čerpání nemá vliv na výši starobního důchodu, po dobu vyplácení je účastník pojištěncem v rámci zdravotního pojištění.

  Invalidní penze

  Nárok na výplatu vzniká v případě invalidity III.stupně a minimálních 36 splátek (musí být splněny obě povinnosti). Výběr možný pravidelnými splátkami nebo jednorázovým vyrovnáním.

  Odbytné

  Výplata naspořených prostředků v případě předčasného ukončení smlouvy. Nárok na výplatu vzniká po odspoření 24 měsíců, výpovědní lhůta je 1 měsíc.

  Dávky v případě úmrtí účastníka

  Výplata odbytného

  Vyplácí se v případě úmrtí účastníka před nárokem na výplatu dávky před dovršením důchodového věku, odbytné je vyplaceno bez státních příspěvků a vyplácí se určené osobě nebo je předmětem dědictví.

  Výplata jednorázového vyrovnání

  Vyplácí se včetně státních příspěvků. Jednorázové vyrovnání se vyplácí v případě splnění nároku na výplatu dávky nebo v případě vyplácení penze: invalidní, s výplatou na určenou dobu, na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší.

  Doživotní penze

  Pokud je účastníkovi vyplácena doživotní penze a dojde k jeho úmrtí, určené osobě ani dědici se žádné prostředky nevyplácí.

  Danění dávek

  Způsob ukončení

  Příspěvek

  Výnos z příspěvků

  účastníka

  státní

  zaměst navatele

  účastníka

  státní

  zaměst navatele

  Doživotní penze 0% 0% 0% 0% 0% 0%
  Starobní penze na určenou dobu 0% 0% 0% 15% 15% 15%
  Penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší 0% 0% 0% 0% 0% 0%
  Jednorázové vyrovnání 0% 0% 15% 15% 15% 15%
  Odbytné 0% vrací se 15% 15% vrací se 15%

  Poplatky

  Pravidelně se hradí poplatky za obhospodařování a zhodnocení majetku účastnických fondů, výše těchto poplatků se liší. Kromě těchto poplatků jsou v sazebníku poplatků penzijních společností uvedeny i jednorázové poplatky, např. za převod či změnu strategie. Aktuální sazebník poplatků je k dispozici vždy na internetových stránkách penzijních společností.

  Zhodnocení

   

  Zhodnocení v % 2013

  Zhodnocení v % 2014

  AXA penzijní společnost, a.s.

   

   

  Povinný konzervativní účastnický fond

  0,49%

  2,7%

  Dluhopisový účastnický fond

  0,54%

  3,7%

  Vyvážený účastnický fond

  0,45%

  4,7%

  Zajištěný účastnický fond (zánik 1.1.2015)

  0,45%

  4,7%

  Allianz penzijní společnost, a.s.

   

   

  Povinný konzervativní fond

  1,44%

  1,31%

  Vyvážený účastnický fond

  1,67%

  2,12%

  Dynamický účastnický fond

  1,76%

  2,78%

  Selection účastnický fond (zánik 5.11.2014)

  1,78%

  2,78%

  ČSOB penzijní společnost, a.s.

   

   

  Účastnický povinný konzervativní fond

  0,9%

  2,71%

  Vyvážený účastnický fond

  0,7%

  3,8%

  Dynamický účastnický fond

  0,7%

  3,3%

  Garantovaný účastnický fond

  1,1%

  1,66%

  NN Penzijní společnost, a.s. (ING Penzijní společnost)

   

   

  Povinný konzervativní fond

  0,3%

  0,6%

  Spořící účastnický fond (vznik 15.2.2015)

   

   

  Penze 2030 (zánik 15.2.2015)

  0,1%

  0,8%

  Penze 2040 (zánik 15.2.2015)

  0,1%

  0,8%

  Fond světových akcií (nahrazen Růstovým účastnickým fondem 19.5.2015)

  0,1%

  4,7%

  Růstový účastnický fond (vznik 19.5.2015)

   

   

  Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

   

   

  Povinný konzervativní účastnický fond

  2,46%

  0,87%

  Vyvážený účastnický fond

  3,6%

  2,45%

  Dynamický účastnický fond

  3,53%

  1,84%

  Spořící účastnický fond

  2,94%

  2,42%

  Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

   

   

  Konzervativní účastnický fond

  0,44%

  1,34%

  Vyvážený účastnický fond

  0,41%

  4,11%

  Dynamický účastnický fond

  0,17%

  7,02%

  KB Penzijní společnost, a.s.

   

   

  Povinný konzervativní fond

  0,36%

  1,33%

  Vyvážený účastnický fond

  1,07%

  3,54%

  Zajištěný účastnický fond (zánik 1.2.2015)

  1,07%

  3,54%

  Dynamický účastnický fond

  2,16%

  5,81%

   

  Pokud máte zájem o tento druh pojištění, vyplňte pro sjednání kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat a sjedná s Vámi pojištění.

Zaujala vás naše nabídka?

Zaujala vás naše nabídka?

​​​​​Máte-li zájem o námi nabízené služby, nebo potřebujete poradit s pojištěním, neváhejte nás kontaktovat.